Forbehold

TechParken IVS tager forbehold for tryk- og prisfejl.

TechParken IVS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver pc, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse Word- og Excel-filer.

Ansvarsfraskrivelse

TechParken og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dokumenter/skabeloner, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

– at dokumenter/skabeloner opfylder brugerens krav, forventninger og behov.

– at www.TechParken.dk / www.TechParken.com og de herpå tilgængeliggjorte dokumenter/skabeloner af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

TechParken og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved et dokument/skabelon eller som følge af brugen af et dokument/skabelon.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af TechParkens’ ydelser samt forlade hjemmesiden.

Indholdet af dokumenter/skabeloner kan ikke erstatte traditionel personlig og juridisk rådgivning.

Dokumenterne/skabelonerne tjener alene informationsøjemed og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.

Det er væsentligt at præcisere, at der fra denne internetbutik ikke ydes juridisk rådgivning af nogen art. Såfremt en kunde ikke selv er i besiddelse af fornøden indsigt til at vurdere og/eller færdiggøre et dokument/skabelon, opfordres vedkommende til at søge juridisk bistand fra en advokat.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for TechParken IVS.
TechParken påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter og skabeloner sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Download af et dokument /skabelon kan ikke sidestilles med konkret, individuel juridisk rådgivning ydet af en advokat. Vi anbefaler at kunden altid verificerer et dokument/skabelon inden det anvendes. Besidder kunden ikke selv fornøden juridisk viden (brugeren selv eller i kundens juridiske afdeling), kan en sådan verifikation ske hos en advokat.

Klager og reklamationer

Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid. Reklamationsretten er 2 år såfremt køber er forbruger. Retten til at reklamere over en beskadiget fil er begrænset til eventuelle oprindelige mangler.

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

TechParken IVS
CVR-nr. 38772597
Broholmparken 17
7430 Ikast

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Såfremt kunden er erhvervsdrivende, er værnetinget den danske retskreds, hvor TechParken IVS har sit hovedsæde. Dette er p.t. i Herning retskreds.

TechParken ønsker dig/jer god arbejdslyst!